Veřejný závazek

Poslání
Posláním Centra sociální a ošetřovatelské pomoci je poskytnout podporu a pomoc uživatelům služby, kteří se ocitli vzhledem ke svému věku, zdravotnímu či chronickému onemocnění v situaci, kdy jsou odkázáni na pomoc jiné osoby, který se ocitl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu či krizi v osobním životě v situaci, kdy potřebuje pomoc, která mu pomůže být zajištěna jinak.

Podle Zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. organizace poskytuje tyto služby
- ubytování
– stravování
– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– sociálně terapeutické činnosti
– aktivizační činnosti
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
– úkony pečovatelské služby

Typ služby
- sociálně ošetřovatelská jednotka s odlehčovacími pobytovými službami
– Pečovatelská služba

Cílová skupina
Sociálně ošetřovatelská jednotka poskytuje odlehčovací pobytové služby, které jsou určeny:
– osobám se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku
– osobám, které nejsou schopny zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastním sociálním prostředí /domácnosti/ a potřebují soustavnou pomoc druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí

Do cílové skupiny nepatří:
- osoba, jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
– osoba s infekční nemocí
– osoba, která by svým chováním narušovala soužití s ostatními uživateli zejména z důvodu chronického duševního onemocnění, závažné mentální poruchy nebo z důvodu závislosti na návykových látkách
– osoba s absolutní ztrátou zraku (prostředí zařízení není technicky uzpůsobeno a personál nemá speciální vzdělání potřebné pro obslužnou péči o osoby s tímto druhem postižení)
– osoba s demencí těžkého stupně

Pečovatelská služba je určena pro
- osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění v domácnosti a v zařízení sociálních služeb (Dům s pečovatelskou službou)

Principy poskytovaných služeb
- dodržování práv uživatelů
– respektování nezávislosti a autonomie uživatele
– směřování uživatele s soběstačnosti
– respektování práva volby uživatele
– kvalita služeb
– rovný přístup ke všem uživatelům i pracovníkům
– stanovení odpovědnosti pracovníků
– dobré vztahy mezi pracovníky
– vzájemná komunikace

Podmínky pro uplatnění vlastní vůle uživatele
- v průběhu úvodního rozhovoru je zájemci či jeho zástupci sděleno, co mu může naše sociální služba nabídnout
– na základě předaných informací (ústní i písemnou formou) se zájemce (opatrovník) rozhodne, zda bude službu využívat
– při uzavírání „Smlouvy“ jsou se zájemcem dohodnuty podrobnosti poskytování služby
– v průběhu poskytování služby má uživatel služby možnost upřesňovat své cíle a svoji vůli uplatňovat při výběru služby, nabídky volnočasových aktivit
– svoji vůli, přání či názor může uživatel vyjádřit při setkání s ředitelem CSOP a ostatními pracovníky, nebo prostřednictvím “ Schránky náměty, stížnosti a poděkování “ nebo podáním stížnosti