Sociálně zdravotní služby

Sociálně ošetřovatelská jednotka poskytuje pobytovou sociální službu pro seniory, osoby se zdravotním postižením, či uživatele, kteří nezvládají v domácím prostředí celodenní péči o vlastní osobu.

Jedná se o krátkodobé ( Odlehčovací pobytová služba ) či dlouhodobé pobyty ( Domov se zvláštním režimem) .

V zařízení je zajištěna celodenní péče vyškoleného ošetřovatelského personálu. O uživatele zde pečuje zdravotnický personál, pracovníci přímé obslužné péče a ošetřovatelky.

Služba je poskytována ve dvoupodlažní budově, mezi přízemím a prvním patrem je nainstalována posuvná plošina pro imobilní uživatele.

Spodní patro je bezbariérové.

Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových či čtyřlůžkových pokojích s nebo bez sociálního zařízení. Každý pokoj je vybaven umyvadlem, zrcadlem, každý uživatel má k dispozici polohovací lůžko, skříň, noční stolek, židli či křeslo. Na každém pokoji je televizní přijímač.

Na jednotlivých pokojích je nainstalována signalizační technika, kterou si uživatel může přivolat dle potřeby ošetřující personál.

Zajišťujeme uživatelům celodenní stravu sestávající ze snídaně, dopolední svačiny, oběda, odpolední svačiny, večeře a pro diabetiky či dle objednání zajistíme i druhou večeři. Strava je dovážena z kuchyně v DPS Janovská, kde připravují stravu dle dietních norem.V přízemí naší jednotky je kuchyňka na servírování stravy, kde jsme schopni uživatelům stravu nakrájet, namlít či umixovat. Jsou zde k dispozici chladící boxy, kde si uživatelé mohou uložit stravu, kterou jim přinesou příbuzní.

Mobilní uživatelé se stravují ve společné jídelně, která slouží zároveň jako společenská místnost a ve které se uživatelé v odpoledních hodinách scházejí na televizi, k aktivizačním činnostem a na kávu.

Imobilním uživatelům je strava donášena přímo na pokoje, dostatečnou výživu a hydrataci zajišťuje ošetřující personál průběžným podáváním tekutin, krmením či dokrmováním.

Z přízemí budovy je bezbariérový vstup na rozsáhlou oplocenou zahradu, kam je v letních měsících možno vyvézt i imobilní uživatele na vozíčkách.

Zde i v zahradě DPS Janovská jsou pořádány četné kulturní akce, které naši uživatelé s oblibou navštěvují.

Naše zařízení navštěvuje praktická lékařka, u které se mohou naši uživatelé zaregistrovat a ta pro ně zajišťuje základní péči praktického lékaře – předepisuje recepty na užívané léky a poukazy na inkontinenční pomůcky, zajišťuje návštěvy u odborných lékařů, odběry krve a převozy sanitním vozem.

Pokud se uživatelé nezaregistrují, zajišťuje toto rodina.

Při akutně vzniklých stavech je uživatelům přivolána RZS s lékařem.

1x za měsíc do našeho zařízení dochází psychiatr na konziliární vyšetření.

Pro naše uživatele je zajišťováno praní prádla v prádelně v DPS Janovská.

1 x za měsíc do našeho zařízení dochází pedikérka a jsme schopni na přání zajistit i kadeřnici.

2 x týdně se uživatelé, kteří mají zájem o aktivizační činnost scházejí na jídelně a podvedením pracovnice přímé obslužné péče provádějí různé zájmové činnosti.

3 x týdně navštěvuje naše zařízení rehabilitační sestra DZP, která u našich uživatelů zajišťuje rehabilitační péči.

Naši jednotku navštěvují i dobrovolníci.

Několikrát do roka si děti z mateřské školy pod vedením učitelek připraví krátké vystoupení pro naše uživatele.

Je pro nás prioritou se starat nejen o udržení zdravotního stavu našich uživatel ale hlavně jim připravit důstojné a naplněné stáří a psychickou pohodu.

 

Pobytová odlehčovací služba

Odlehčovací pobytová služba je umístěna v budově Parmská 390, Praha 10 a je zařízením s nepřetržitým celoročním provozem poskytující pobytovou odlehčující službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Cílem služby je umožnit pečujícím rodinám nebo jiným pečujícím osobám nezbytný odpočinek a zároveň poskytnout péči, podporu a aktivizaci uživatelům, kteří potřebují péči druhé osoby z důvodu např.:

 • pro náhlé zhoršení zdravotního stavu,
 • rekonvalescence po propuštění ze zdravotnického zařízení, LDN,
 • zajištění péče v době potřebného odpočinku nebo nemoci osoby, která převážně zajišťuje péči v domácím prostředí.

Posláním odlehčovací služby je pomoci osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení po dobu, kdy není o ně možné pečovat v jejich domácím prostředí, kde o ně běžně pečují jiné osoby, např. rod. příslušníci. A umožnit tím jejich pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o osobu blízkou, poskytnout jim čas k oddech, dovolené, nebo vyřízení nutných záležitostí.

Rozsah poskytovaných služeb

V Pobytové odlehčovací službě je poskytována klientům sociální služba v rozsahu ustanovení § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • Poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • fakultativní služby.

Obslužná a ošetřovatelská péče je v pobytové sociální službě poskytována 24 hodin denně.

 

Zásady poskytování sociální pobytové služby ( Odlehčovací pobytová služba a Domov se zvláštním režimem)

 

 • Transparentnost

Prokazatelnost: Potencionální klienti jsou oslovováni dle pořadníku, sociální pracovník navštíví potencionálního uživatele dle pořadníků a dle naléhavosti a potřebnosti se sejde komise, která rozhodne o přijetí klienta, Individuální plán ( dále jen IP) klienta, kde jsou záznamy při naplňování osobních cílů klienta, realizace sociálních úkonů dle stanoveného plánu s klientem.

 • Lidskost

Prokazatelnost: spojenost se sociální službou, počet uzavřených smluv, počet ukončených smluv, počet stížností a pochval.

 • Respektování přání a potřeb uživatele – uživatel je odborníkem na své problémy
  a potřeby. Jedině on sám je zná dokonale.

Prokazatelnost: stanovení osobního cíle klienta v rámci IP a jeho naplňování v rámci realizace sociálních úkonů dle přání klienta.

 • Svobodná vůle – každý uživatel se může sám svobodně a bez nátlaku rozhodnout, jaké služby bude využívat, kdy a jak dlouho.

Prokazatelnost: sociální šetření sociálního pracovníka a zjišťování bio psycho sociálních potřeb, stanovení osobního cíle a IP a jeho realizace. Sociální šetření v závěru shrnuje sociální situaci klienta a jeho potřeby a nabídku dalších služeb, které je možné realizovat v budoucnu, pokud si je bude klient přát.

 • Individuální přístup – pracovníci respektují, že je každý člověk jiný a má tedy i jiné potřeby. Proto jsou její služby vždy šity na míru konkrétnímu uživateli. Součástí služby je individuální plánování průběhu služby s uživatelem.

Prokazatelnost: stanovení IP a osobního cíle klienta a jeho naplňování, záznamy a revize IP klientem a sociálním pracovníkem ve spolupráci s vedoucí pracovníkem a klíčovým pracovníkem.

 • Rovnoprávnost – služby jsou všem jednotlivcům z cílové skupiny poskytovány stejně, bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.

Prokazatelnost: počet odmítnutých klientů a důvody odmítnutí.

 • Etika – dodržujeme práva uživatelů a řídíme se Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a Listinou základní práv a svobod.

Prokazatelnost: etický kodex je součástí dokumentů při přejetí pracovníka, jsou nastavené kontrolní mechanismy plnění etického kodexu od vedoucí domova, sociálního pracovníka pracovníků v sociálních službách.

 • Profesionalita – všechny činnosti jsou pracovníky poskytovány na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním.

Prokazatelnost: pracovníci v sociálních službách se pravidelně vzdělávají v akreditovaných kurzech (záznamy v písemné podobě), dle potřeb pracovníků je vytvořen na každý rok vzdělávací plán dle konzultace s vedoucí domova dle konzultace s pracovníky v sociálních službách a jejich požadavků na vzdělávání. Zápisy z porad vedení a týmu.

 • Nezávislost – základem práce s uživatelem je neustálé budování jeho co největší nezávislosti na péči druhého člověka

Prokazatelnost: IP klienta se stanovení osobního cíle, sociální šetření za přítomnosti osoby blízké a zápis sociálního pracovníka, který v závěru shrnuje potřeby klienta.

 • Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením – pracovníci služby se podílí na pěstování dobré pověsti služby. Zároveň dbají na zásady mlčenlivosti a chovají se diskrétně v místě bydliště uživatele služby. Vyzdvihují přednosti a dovednosti uživatele.

Prokazatelnost: IP klienta a jeho realizace, kontrolní mechanismy zaměřené a dodržování etického kodexu, porady týmu, vzdělávání pracovníků v sociálních službách (záznamy).

 • Rovnoprávnost – služby jsou všem jednotlivcům z cílové skupiny poskytovány stejně, bez ohledu na původ, náboženské vyznání, politickou orientaci, sociální postavení, rasu, sexuální orientaci či pohlaví.
 • Etika – dodržujeme práva uživatelů a řídíme se Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a Listinou základní práv a svobod.
 • Profesionalita – všechny činnosti jsou pracovníky poskytovány na nejvyšší možné úrovni, pracovníci svou odbornost zvyšují dalším vzděláváním.
 • Nezávislost – základem práce s uživatelem je neustálé budování jeho co největší nezávislosti na péči druhého člověka (tj. na péči rodiny, sousedů, pečovatelky apod.).
 • Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením – pracovníci služby se podílí na pěstování dobré pověsti služby. Zároveň dbají na zásady mlčenlivosti
  a chovají se diskrétně v místě bydliště uživatele služby. Vyzdvihují přednosti
  a dovednosti uživatele.

Odlehčovací služba poskytuje služby dle § 44 Zákona 108/2006 Sb. Poskytovaná péče pro svou kvalitu a dobrou pověst je mezi občany velmi vyhledávána, zájemci jsou nejen z Prahy 15, ale i z dalších částí Prahy a okolních obcí. Odlehčovací pobytové služby doplňují poskytování jiné pobytové sociální služby, a to Domova se zvláštním režimem. Zdravotní péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Uživatel hradí ubytování, stravu a úkony poskytnuté péče dle platného sazebníku. Současná kapacita zařízení je 8 lůžek.

Od roku 1. 1. 2017 byl snížen počet lůžek z 37 na 8 lůžek pobytové odlehčovací služby z důvodů zajištění pobytové sociálně zdravotní péče trvalejšího charakteru pro klienty, a to formou Domova se zvláštním režimem.

Při poskytování služby dbáme na dodržování všech standardů kvality sociální služby a také na specifika práce s uživatelem – seniorem. Personál proto splňuje potřebné vzdělání pro výkon své funkce a prochází dalším vzděláváním dle Zákona 108/2006 Sb.

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR) je pobytová sociální služba, která se poskytuje dle § 50 zákona 108/2006 Sb. v platném znění.

Jedná se o zařízení s celoročním nepřetržitým provozem.

Služba je osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních potřeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. V rámci této péče zajišťovat pomoc při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a poskytovat tak podporu k co nejdelšími zachování jejich soběstačnosti. Služby se poskytují dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta. Důraz klademe na kvalitu a komplexnost poskytovaných úkonů a v neposlední řadě na komunikaci a podporu uživatele a tím pozitivní působení na jeho psychiku. Naší snahou je také pomáhat uživatelům žít co nejplnohodnotnější život, tj. podporujeme uživatele v návratu do společnosti (např. pomáháme jim obnovit kontakty se vzdálenou rodinou, s dřívějšími přáteli, zájem o veřejné dění, o jejich bývalé koníčky apod.).

Počet lůžek v DZR je 29 lůžek, která jsou určena především občanům z Prahy 15 a Hlavního města Prahy .

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v tomto zařízení při poskytování sociálních potřeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. V rámci této péče zajišťovat pomoc při zvládání jejich biopsychosociálních potřeb a poskytovat tak podporu k co nejdelšími zachování jejich soběstačnosti. Služby se poskytují dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta.

Rozsah poskytovaných služeb

V Domově se zvláštním režimem je poskytována klientům sociální služba v rozsahu ustanovení § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • Poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • fakultativní služby.

Obslužná a ošetřovatelská péče je v Domově se zvláštním režimem poskytována 24 hodin denně. Ubytování se poskytuje v rozsahu celoročního pobytu.

Cíle Domova se zvláštním režimem

 • Maximálně podporovat fyzické a duševní zdraví (přístup k lékařské péči, dostatek informací, jakým způsobem se starat o své zdraví),
 • poskytovat podporu v oblasti právních úkonů (podpora a zastání při rozhodování o právních úkonech, při jejich uskutečňování či při řešení jejich případných právních důsledků),
 • podporovat autonomii klientů v jednání a v sebeurčení (podpora při naplňování svých práv a oprávněných zájmů, možnost rozhodovat se o každodenních záležitostech, možnost brát na sebe přiměřené riziko, možnost plánovat svůj život podle svých hodnot)
 • důraz klademe na kvalitu a komplexnost poskytovaných úkonů a v neposlední řadě na komunikaci  a podporu uživatele a tím pozitivní působení na jeho psychiku. Naší snahou je také pomáhat uživatelům žít co nejplnohodnotnější život, tj. podporujeme uživatele v návratu do společnosti (např. pomáháme jim obnovit kontakty se vzdálenou rodinou, s dřívějšími přáteli, zájem o veřejné dění, o jejich bývalé koníčky apod.),
 • udržovat, případně i zlepšovat soběstačnost a samostatnost klientů prostřednictvím vhodných aktivizací,

Cílová skupina Domova se zvláštním režimem

Cílovou skupinu DZR tvoří občané žijící v Praze 15 a okolí nebo kteří mají vztah k Praze 15 a hl. městu Praha. Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění tohoto typu: organické duševní poruchy včetně symptomatických (stařecká demence, Alzheimerova demence, ostatní typy demencí a deprese), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Zařízení není určeno pro osoby závislé na návykových látkách a dále pro osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetření v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Cílová skupina:

 • Dospělí ( 27-64 let)
 • Mladší senioři ( 65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Aktivity DZR a SOJ

Sekce rozvíjené aktivizací:

1) Myšlení – myšlenkové operace
2) Řeč
3) Paměť -krátkodobá, dlouhodobá
4) Koncentrace
5) Motorika
6) Sociální interakce

Principy naší aktivizační činnosti:

Opíráme se zejména o geriatrickou ergoterapii, reminiscence, arteterapii, muzikoterapii, aromaterapii, kognitivní trénink, validaci a preterapii.

Cíle aktivizace: 

1) Přinést do chráněné reality co nejvíce z okolního, plně aktivního světa tak, aby to bylo klientům příjemné a srozumitelné.

2) Pomocí aktivizace podporovat a zachovat maximální možnou míru soběstačnosti pro co nejkvalitnější život klientů.

3) Podpora sociálního kontaktu.

Konkrétní příklady aktivit – kognitivní funkce

Myšlenkové operace
– doplňování
– analýza, syntéza, interpretace a revize informací
– popis percepcí klientem
– podpora volného plynutí myšlenek
– imaginace

Koncentrace
– paměťové hry
– paměťové háčky
– popis percepcí klientem

Řečové schopnosti
– obličejová gymnastika
– rozhovor
– říkačky
– korekce mluveného projevu
– podpora mluveného projevu
– řečové hry

Paměť krátkodobá
– rozbor textu, porozumění textu, parafrázování, vysvětlování obsahu textu.
– rozhovor
– analýza aktuálního a předchozího

Paměť dlouhodobá
– doplňování
– analýza, syntéza, interpretace a revize informací
– popis percepcí klientem
– podpora volného plynutí myšlenek

Další příklady aktivit:

Jemná motorika
– Manipulace s předměty
– Jóga prstů
– psaní
– malba
– tvorba s různými materiály

Sezónní aktivity při aktivizaci (probíhají v rámci Společného odpoledne a individuální aktivizace)
• Péče o zahradu – drobné zahradnické práce, péče o květiny v interiéru a exteriéru.
• Tvorba tematické výzdoby (jaro, léto, podzim, zima, Velikonoce, Vánoce).
• Tematické aktivity při aktivizaci (probíhají v rámci Společného odpoledne a individuální aktivizace).
• Jedná se o aktivizaci na dané téma, nejlépe aktuální.
• Jde tedy o aktivitu s daným cílem.

Sociální aktivizace
• Klademe důraz na podporu a usnadnění mezigeneračního dialogu.
• Průběžně jsou pořádány přednášky pro studenty ZŠ.
• Tito studenti pak následně své znalosti zaměřené na usnadnění sociální interakce s našimi klienty ihned využijí při jejich návštěvách.
• Průběžně jsou pořádány návštěvy dětí z MŠ Človíček jako podpora mezigeneračního dialogu.
• Centrum navštěvují také dobrovolníci z celého světa v rámci projektu WORKCAMP INEX – SDA.
• Zaměstnanci v přímé péči jsou průběžně informováni o aktivitách klientů a dávají najevo spoluúčast, podporu a zjevně kladně hodnotí jakoukoliv aktivitu klientů.

Individuální aktivizace
• Při individuální aktivizaci klientů se zaměřujeme na analýzu konkrétních potřeb, konkrétního klienta, především v těchto oblastech: jemná motorika, myšlenkové operace, paměťové schopnosti – krátkodobá i dlouhodobá paměť, řečové schopnosti a koncentrace.

• Zaměřujeme se na podporu smyslů a jejich maximální možné využití. Tzn., pokud to klientovy schopnosti dovolí, zapojuje se při jeho aktivizaci co nejvíce smyslů.
• Za dohledu aktivizačního pracovníka hraje hudba, voní svíčka, čte se kniha, svítí barevná lampička atd.
• Při Individuální aktivizaci zohledňujeme přání a potřeby klienta a snažíme se zachovat aktivity, na které je klient zvyklý.
• Při individuální aktivizaci využíváme široké spektrum pomůcek.
• Jedná-li se o mentální aktivizaci, připravujeme klientům materiály na míru, abychom zabránili případným negativním výsledkům a pocitům klienta.
• Aktivizace slouží jako efektivní nástroj pro zachování co nejvyšší možné míry kompetencí klientů a také jako nástroj podpory jejich sebedůvěry.
• Individuální aktivizací zajišťujeme dostatek sociálního kontaktu.
• Tento sociální kontakt dopřáváme všem klientům, bez ohledu na pokročilost involučních změn.

Kontakt

Alena Semanská

vedoucí sestra sociálně-ošetřovatelské jednotky - Domova se zvláštním režimem, Odhlečovací pobytové služby

725927138 soj@csop-praha15.cz

PhDr. Monika Válková

ředitelka organizace, odborné sociální poradenství

valkova@csop-praha15.cz

Mgr. et Bc. et Bc. Zaworová Neli

geronto-psycho-sociální poradna, aktivizační pracovník pobytových sociálních služeb

poradna@csop-praha15.cz

Odlehčovací pobytová služba - dokumenty ke stažení

Žádost k umístění

Stáhnout

Sazebník úkonů

Stáhnout

Vnitřní pravidla

Stáhnout

Žádost o prodloužení pobytu

Stáhnout

Stížnost na kvalitu služeb

Stáhnout

Domov se zvláštním režimem - Dokumenty ke stažení

Žádost o umístění DZR a přílohy

Stáhnout

Sazebník úkonů DZR od 1.1.2017

Stáhnout

Příloha k sazebníku DZR od 1.1.2017

Stáhnout

Seznam osobních věcí DZR

Stáhnout

Vnitřní pravidla DZR

Stáhnout

Stížnost na kvalitu služeb

Stáhnout

Domácí řád DZR

Stáhnout

Návštěvní řád DZR

Stáhnout

Smlouva o poskytování sociální služby - VZOR

Stáhnout

Zdravotní záznam DZR

Stáhnout

Zdravotní záznam Odhlečovací pobytové služby

Stáhnout

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Stáhnout

Máte dotaz? Napište nám

Nenašli jste hledanou informaci nebo kontakt či službu? Chcete se zeptat na činnost organizace? Napište nám vyplněním níže uvedeného formuláře.