Komunitní centrum

Z důvodu pandemie je činnost Komunitního centra pozastavena.

Hlavním cílem projektu s finanční podporou Evropských strukturálních a investičních fondů bude posilování místní soudržnosti a sociální začleňování osob zdravotně postižených a seniorů v dané lokalitě. Dále rozvoj zdravotní gramotnosti jakou součást podpory soc. začleňování a zapojení místní komunity.

Součástí tohoto cíle bude praktické realizování aktivit na podporu zdravého životního stylu pro cílové skupiny projektu. Zapojení místní komunity a posílení místní sounáležitosti jako nástroje řešení problémů cílových skupin projektu a to zejména v rámci společných aktivit komunitního centra – pravidelných kulturních a svátečních událostí, společných kroužků a dalších aktivit (např. na komunitní zahradě, kroužky ručních prací, přednášky, besedy) Podpora mezigeneračního soužití v rámci dané lokality jako prevence konfliktů a současně jako nástroje k sociálnímu začlenění daných cílových skupin v rámci komunity.

Jednotlivé klíčové aktivity projektu zahrnují:

1. Zdravý životní styl

Hlavním cílem klíčové aktivity je rozvíjení tématu zdravý životní styl v rámci nového komunitního centra. Aktivita navazuje na zjištěnou potřebu rozvoje zdravotní gramotnosti u osob z obou CS (vč. sekundární cílové skupiny – obyvatel místní komunity) a současně na praktickou podporu zdravého životního stylu skrze specializovaná cvičení.

Přednáškové aktivity

V rámci KC bude probíhat pravidelný cyklus přednášek. Každý měsíc bude v rámci KC věnován jinému tématu, které souvisí s tématem zdravého životního stylu. V rámci tohoto „tématu měsíce“ proběhnou 1 x/měsíc přednášky, na které budou navazovat tematické workshopy nebo semináře/besedy. Každý týden tak proběhne v rámci centra přednáška/seminář/beseda. V rámci přednáškových cyklů budou zapojeny i další relevantní aktéři v dané oblasti.

Příklady „měsíčních témat“ – život s hendikepem (budou se střídat témata věnovaná specifickým druhům postižení); vegetariánství jako životní styl?, zdravá výživa, komplexní přístup ke zdraví, přirozený výskyt vitamínů, homeopatie, posílení imunity atd. Jedná se pouze o indikativní výčet, témata přednášek (resp. měsíční témata) budou volena i na základě poptávky v rámci komunity (budou prováděna pravidelná dotazníková šetření a rozhovory jak s CS, tak s obyvateli komunity). Přednášky budou reagovat i na aktuální témata ve společnosti spojená se zdravým životním stylem.

1.2 Trénink paměti „mozkocvična“

Pravidelně dvakrát týdně bude probíhat v rámci KC mozkocvična, kterou povedou zkušení lektoři. Aktivita je zaměřena na praktickou podporu zdravého života a to zejména osob z cílové skupiny seniorů, podle druhu postižení však bude aktivita otevřena i osobám zdravotně postiženým

1.3 Zdravotní a dechové cvičení

Pravidelně dvakrát týdně budou probíhat zdravotní a dechová cvičení pod vedením zkušeného pracovníka, opět v rámci této aktivity budeme sledovat praktickou podporu zdravého života a životního stylu. Každý kvartál pak předpokládáme jinou orientaci, resp. jiné zaměření (např. specificky pro seniory, pro jednotlivé druhy zdravotního postižení, různé techniky dýchání, zdravotních cvičení s prvky jógy či jiných metod napomáhající zdravému životnímu stylu).

1.4 Cvičení na židlích (cvičení uzpůsobené osobám se zdravotním postižením ve smyslu omezení hybnosti, chůze atd.)

Jednou týdně bude probíhat cvičení orientovaná zejména (ne však výlučně) na osoby zdravotně postižené (tělesně), cvičení bude sledovat rozvoj fyzických dovedností, bude otevřené však i pro osoby z CS seniorů, kterým budou cviky přizpůsobeny pro maximalizaci efektu daného cvičení.

2. Kulturní a aktivizační aktivity

Hlavním cílem klíčové aktivity je rozvíjení aktivit, která povedou k zapojení místní komunity a posílení sounáležitosti. Aktivita tak v tomto ohledu sleduje i cíl síťování místních organizací (subjektů), které pracují s CS a které působí v MČ a spádových území. Budeme tedy klást důraz na dostupnost aktivit pro osoby s různými hendikepy a zároveň atraktivitu i pro rodiny s dětmi – skrze setkávání se v rámci kulturních aktivit dojde k přirozenému propojování života CS s komunitou a zapojení do života komunity. Komunitní centrum se tak stane přirozeným místem k setkávání se.

2.1 Promítání na velkoplošném plátně – filmy, dokumenty, seriály

Pravidelně min. 2x/měsíc budou realizována promítání na velkoplošném plátně (budou zařazovány takové filmy/dokumenty, které korespondují s tématem měsíce), ale důraz bude kladen i na aktuálně společenské problémy, zajímavá výročí, významné dny apod. Součástí promítání pak plánujeme zařazovat i diskuse, které na tyto budou přímo navazovat. Tato aktivita tak sleduje i vzdělávací a osvětový charakter, vedle samotného faktu posílení sounáležitosti v rámci komunity.

2.2 Vítání jara, oslava Velikonoc

Jednou za rok uspořádáme oslavu Velikonoc spojenou s vítáním jara. Dle počasí se bude konat přímo na zahradě komunitního centra, případně v pronajatých prostorách. Aktivita bude celodenní – vyjma večerního posezení bude součástí i zajímavý tematický program i pro rodiny s dětmi.

2.3 Vánoční a Mikulášské besídky

Jednou za rok uspořádáme Mikulášskou besídku a jednou za rok Vánoční. Mikulášská besídka bude částečně směřovaná svými cíli do aktivity č. 3 Podpora mezigeneračního soužití a bude podporovat setkání rodin s dětmi s osobami z CS. Mikulášské besídky tak budou orientované především na rodiny s malými dětmi. Vánoční besídky pak budou více pro „dospělé“ – bude se jednat o odpolední tematický program s posezením.

2.4 Pálení čarodějnic s programem

Jednou za rok uspořádáme oslavu Pálení čarodějnic. Dle počasí se bude konat přímo na zahradě komunitního centra, případně v pronajatých prostorách. Aktivita bude celodenní – vyjma večerního posezení bude součástí i zajímavý tematický program i pro rodiny s dětmi.

2.5 Sportovní hry, letní posezení

Jednou za rok uspořádáme Sportovní hry, letní posezení. Dle počasí se bude konat přímo na zahradě komunitního centra, případně v pronajatých prostorách. Aktivita bude celodenní – vyjma večerního posezení bude součástí i zajímavý tematický program i pro rodiny s dětmi.

3. Podpora mezigeneračního soužití

Hlavním cílem aktivity je podpora mezigeneračního soužití – zejm. půjde o propojení nejmladší generace s generací seniorů v rámci dané komunity. Tato aktivita navazuje na potřebu „doplnění“ nejstarší generace u malých dětí, resp. celých rodin a současně přirozeným způsobem dojde k začleňování osob z cílové skupiny seniorů. Přínos aktivity bude jak pro rodiny a malé děti, tak skupiny seniorů, kteří často nemají kontakt s nejmladší generací. Aktivita pak dále vychází i ze zjištěné potřeby posilování mezigeneračního soužití v rámci komunity, které bude působit preventivně proti potenciálním střetům a mezigeneračním konfliktům. V rámci aktivity budeme rozvíjet spolupráce s místními MŠ a ZŠ. V tomto ohledu prohloubíme naši dosavadní spolupráci např. s MŠ Milánská, MŠ Človíček.

3.1 Klub deskových a stolních her

Pravidelně jednou za dva týdny, cca. 2x/měsíc se bude scházet klub deskových her, kam budou docházet jak osoby z CS (zejm. senioři, případně zdravotně postižení senioři), tak osoby ze sekundární cílové skupiny – rodiny z komunity s dětmi. Klub bude probíhat formou zábavných turnajů v deskových hrách, zejména ve smíšených družstvech, ale budou realizovány i hry ve skupinkách, které vždy budou „smíšené“.

3.2 Kroužek ručních prací, keramický kruh, společné tvoření (Vánoce, Velikonoce, Dušičky)

Pravidelně jednou za dva týdny, cca. 2x/měsíc se bude scházet kroužek ručních prací, kam budou docházet jak osoby z CS (zejm. senioři, případně zdravotně postižení senioři), tak osoby ze sekundární cílové skupiny – rodiny z komunity s dětmi. Kroužek se bude zabývat společnou výrobou ozdob dle aktuálního ročního období, výrobou keramiky apod.

3.3 Komunitní zahrada – 1x/týden společné aktivity na komunitní zahradě (od dubna do října)

Aktivity na komunitní zahradě budou probíhat v době sezóny. Společné aktivity na komunitní zahradě budou probíhat 1x/týden, nicméně přístup na zahradu bude omezen jen běžnou otevírací dobou zahrady, která bude upřesněna na začátku realizace projektu.

3.4 Dětský den, Den seniorů

Jednou za rok uspořádáme oslavu Dne dětí a jednou za rok i oslavu Dne seniorů. Dle počasí se bude konat přímo na zahradě komunitního centra, případně v pronajatých prostorách. Aktivita bude celodenní – vyjma večerního posezení bude součástí i zajímavý tematický program i pro rodiny s dětmi. Myšlenkou obou dnů je: senioři dětem a děti seniorům. Tímto chceme docílit propojení obou skupin, vybudování většího pochopení a docílení sounáležitosti celé komunity.

Hlavním cílem aktivity je podpora mezigeneračního soužití – zejm. půjde o propojení nejmladší generace s generací seniorů v rámci dané komunity.

4. Poradenské a vzdělávací aktivity

Hlavním cílem klíčové aktivity je skrze individuální a skupinové poradenství a vzdělávání poskytnout cílovým skupinám projektu pomoc v potřebných oblastech, které podpoří jejich sociální začleňování a pomohou jim zapojit se do běžného života, současně budou v rámci aktivity realizovány aktivity směřující k osvětě jako prevence sociálního vyloučení.

4.1 Individuální poradenství

Individuální poradenství bude přístupno všem osobám z obou cílových skupin – telefonicky, emailově a po předchozí domluvě osobně (tato forma bude upřednostňovaná), rozsah poradenství bude individuální dle potřeb jednotlivých osob.

Témata poradenství: protidluhové poradenství, praktické formy oddlužení, prevence ztráty bydlení, možnosti podporovaného bydlení, státní příspěvky, řešení nepříznivé životní situace, prevence soc. vyloučení apod.

4.2 Skupinové workshopy „Finanční gramotnost jako prevence předlužení“

Probíraná témata: dluhová problematika, úvěry, nebankovní poskytovatelé, rizika předlužení atd.

4.3 Skupinové workshopy „Senior v bezpečí“

Probíraná témata: nejčastější bezpečnostní rizika seniorů, situace vedoucí k soc. vyloučení, ztrátě bydlení, nástrahy apod. K některým probíraným tématům budou vhodně přizváni i odborníci z řad Policie ČR (např. nejčastější trestné činy a jejich předcházení jako prevence soc. vyloučení).

Hlavním cílem klíčové aktivity je skrze individuální a skupinové poradenství a vzdělávání poskytnout cílovým skupinám projektu pomoc v potřebných oblastech, které podpoří jejich sociální začleňování a pomohou jim zapojit se do běžného života, současně budou v rámci aktivity realizovány aktivity směřující k osvětě jako prevence sociálního vyloučení.

 

Termín začátku projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Název projektu: Komunitní centrum při CSOP Praha 15

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000690

Operační program Praha – pól růstu ČR

  1. výzva SC 3.3 – Podpora komunitního života a sociálního podnikání

Číslo výzvy: 07_17_051

Anotace projektu: Projekt Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (dál CSOP) si klade za cíl rozvoj a navazující provoz stávajícího kulturně komunitního centra při CSOP na adrese Janovská 486, Praha 10, jehož hlavním posláním je a dále i bude posilování místní soudržnosti a sociální začleňování osob zdravotně postižených a seniorů v dané komunitě. Tento hlavní cíl bude naplňován skrze kulturní, sociální, vzdělávací a aktivizační aktivity a aktivity podporující mezigenerační soužití a zdravý životní styl.

 

Dílčí cíle projektu:

  1. Rozvoj stávajících aktivit kulturně komunitního centra – plynulé navázání na stávající provoz (do

12/2018)

  1. Rozvoj zdravotní gramotnosti, podpora zdravého životního stylu jakou součást podpory soc.

začleňování a zapojení místní komunity.

  1. Zapojení místní komunity a posílení místní sounáležitosti jako nástroje řešení problémů cílových

skupin projektu a to zejména v rámci společných aktivit komunitního centra – pravidelných kulturních a

svátečních událostí, společných kroužků a dalších aktivit (např. na komunitní zahradě, kroužky ručních

prací, přednášky, besedy)

  1. Podpora mezigeneračního soužití v rámci dané lokality jako prevence konfliktů a současně jako

nástroje snížení míry soc. vyloučení daných cílových skupin v rámci komunity.

  1. Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit stávajícího komunitního centra ve prospěch CS
  2. Propojování místních akterů komunity (MČ, NNO, ZŠ a MŠ v lokalitě)

 

Dokumenty ke stažení

upravený program KS + KC – týdenní do 16.10.

Stáhnout

Z technických důvodů se hudební odpoledne s kapelou Reservé proběhlo na 15.9.

Stáhnout

Program Ks a KC na říjen 2020

Stáhnout

Nová aktualizace pravidelných kroužků do konce října 2020

Stáhnout

Pravidelné kurzy v Klubu seniorů a Komunitního centra do konce října 2020

Stáhnout

Klikaté cesty módy – leták

Stáhnout

Kontakt

Gabriela Chytrá

Komunitní pracovník

Máte dotaz? Napište nám

Nenašli jste hledanou informaci nebo kontakt či službu? Chcete se zeptat na činnost organizace? Napište nám vyplněním níže uvedeného formuláře.