Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 s registračním číslem sociální služby 4726799 dále jen CSOP Praha 15 je jednou ze sociálních služeb společnosti CSOP Praha 15 dále jen „poskytovatel“.

Pečovatelská služba je určena klientům, kteří vyžadují pomoc druhé osoby a to zejména pomoc, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání, svlékání),
při prostorové orientaci, při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při osobní hygieně (pomoc při koupání, při péči o vlasy a nehty). Pomoc při zajištění stravy (příprava a podání jídla a pití, pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákupy, pochůzky) výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti (trénink paměti, cvičení těla i mysli, ruční práce, nácvik běžných činností, procházky) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (společenské
a kulturní akce, přednášky, atd.), pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání běžných záležitostí. Pečovatelská služba je terénní službou, která je poskytována osobám, mající sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Specifikem pečovatelské služby je péče v domácnostech osob na území MČ Prahy 15 a poskytování pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou v ulici Janovská Služba se poskytuje v pracovních dnech v časovém rozmezí od 7:00 do 20:00h hodin, o víkendu a svátcích od 7h – 19 h avšak služba rozvoz obědů od pondělí do neděle včetně svátků.

Poslání pečovatelské služby

CSOP Praha 15 usiluje prostřednictvím své služby o udržení a zvyšování kvality života občanů Prahy 15. Posláním služby je zachovat seniorům a zdravotně postiženým občanům pocit vlastní hodnoty a důstojnosti, zlepšovat jejich soběstačnost
a zachovávat a dle individuálních možností i rozvíjet psychické i fyzické schopnosti. Naší snahou je, abychom seniorům a zdravotně postiženým občanům mohli prodloužit pobyt
v jejich přirozeném domácím prostředí a tím oddálit nutnost jejich umístění do ústavní péče. Chceme tím také ulehčit rodinným příslušníkům, kteří o své blízké osoby pečují. Služba je tedy zajišťována přímo v domácnostech uživatelů vždy v rozsahu několika hodin v průběhu dne s ohledem na individuální potřeby uživatele a jeho zdravotní stav. Důraz klademe na kvalitu a komplexnost poskytovaných úkonů a v neposlední řadě na komunikaci
a podporu uživatele a tím pozitivní působení na jeho psychiku. Naší snahou je také pomáhat uživatelům žít co nejplnohodnotnější život, tj. podporujeme uživatele v návratu do společnosti (např. pomáháme jim obnovit kontakty se vzdálenou rodinou, s dřívějšími přáteli, zájem
o veřejné dění, o jejich bývalé koníčky apod.).

CSOP zajišťuje na území Prahy 15 terénní pečovatelské služby a pečovatelské služby v Domě s pečovatelskou službou Janovská č. 486. Služby jsou poskytovány podle § 40, Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., v platném znění. Nad rámec základních činností jsou poskytovány i fakultativní služby (např. zapůjčení jídlonosičů, jídelníčky, zapůjčení vysavače, převlékání lůžkovin a půjčování kompenzačních pomůcek aj.) dle platného schváleného ceníku služeb dostupného na webových stránkách CSOP Praha 15. Pečovatelská služba je určena osobám, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního pojištění, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Terénní pečovatelská služba poskytuje služby uživatelům na základě uzavřené Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, dle nasmlouvaných úkonů a platného sazebníku úkonů.

Jedná se především o dovoz obědů do domácností uživatelů a dále úkony spojené s pomocí při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid, nákupy a pochůzky), pomocí při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání atd.) a pomocí při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC).

Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány zejména seniorům na území MČ Praha 15 (Horní Měcholupy, Hostivař, Košík), Dolní Měcholupy, Štěrboholy, Petrovice a Dubeč a dále v Domě zvláštního určení (DPS).

Pečovatelská služba se také poskytuje v Domě s pečovatelskou službou Janovská 486, který je domem  zvláštního určení podle ustanovení paragrafu 685 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a  je ve vlastnictví MČ Praha 15. V DPS jsou poskytovány pečovatelské služby stejného rozsahu a podle stejných pravidel jako u uživatelů v terénu.

V DPS je 90 bytů s balkónem z toho 4 byty 1+1, 18 bytů 2+kk a 68 bytů 1+kk, převážná část bytů je bezbariérová. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou se sporákem, vestavěnou skříní či komorou. Uživatel si byt zařídí svým nábytkem. V DPS má ordinaci praktický lékař a ORL. V prostorách DPS se nachází kadeřnictví, pedikúra, lékárna a také rozlehlá zahrada. U DPS se nachází Senior park.

Pečovatelská služba je v bytech v DPS a v terénu  poskytována v pracovní dny od 7:00 do 20:00 a dále o víkendech a svátcích na základě požadavku klientů v časech od 7:00 do 20:00 dle dohody s vedoucí pečovatelské služby s paní Šulcovou . Budova DPS je vybavená recepcí, kde obsluhu zajišťují pracovníci v nepřetržitém provozu. Klienti v DPS mají k dispozici nepřetržitý dohled, a to prostřednictvím signalizačního systému, který je nainstalován v každém bytě v DPS, Klienti si tak mohou prostřednictvím recepce přivolat první pomoc, RZS či jiné složky Integrovaného záchranného systému.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek je v provozu od září 2015 a je doplňkovou činností CSOP Praha 15.

Tuto doplňkovou službu jsme připravili v rámci zkvalitňování služeb a je určena klientům z Prahy 15 a okolí, kteří se ocitnou ve svízelné situaci např. po propuštění ze zdravotnického zařízení a potřebují k zvýšení své soběstačnosti (mobility) ještě kompenzační pomůcku. Dále může nastávat situace, kdy klient čeká na vyřízení nároku na kompenzační pomůcku od zdravotní pojišťovny. Doba zápůjčky pomůcky se odvíjí od potřeby klienta.

O půjčovnu kompenzačních pomůcek se stará recepční v budově DPS.

V případě zájmu se může klient telefonicky obrátit na recepci v DPS ul. Janovská 486, Praha 10 – Horní Měcholupy, telefon: 274 775 113, mobil: 702 397 633.

Provozní doba půjčovny
Pondělí, středa, čtvrtek9:00 – 14:00 hod (Přestávka 12:00 – 13:00 hod)
Úterý, pátek9:00 hod. – 12:00 hod