Kontakty

Pro vaše dotazy k poskytování sociálních služeb

Pokud jste na našich webových stránkách nenašli to, co přesně hledáte.
Ozvěte se nám na níže uvedených kontaktech od pondělí do pátku od 9:00 – 15:00.

Zobrazit kontakty

Centrum sociální a
ošetřovatelské pomoci
Praha 15

Parmská 390, 109 00 Praha 10

info@csop-praha15.cz

viz Kontakty

Pokladní hodiny

Pondělí, Úterý9:00 – 10:00
Ostatní dnydle dohody

IČ: 68405162
Datová schránka: t43kg4u


Lidé ve společnosti

Jsme vám k dispozici v pracovních dnech (PO – PÁ) od 9:00 – 15:00.
Pokud byste se nám nedovolali, prosíme směřujte Vaše dotazy na e-mail.


Pro více informací roz-klikněte daný řádek

Asistent sociálního pracovníka – Přijímání žádostí

Blanka Stejskalová

+420 770 114 300

Chytrá Gabriela

Přijímání žádostí klientů do pořadníku pobytových sociálních služeb, podávání žádostí na pobytovou službu, řešení smluv pobytové služby, sociální šetření v terénu.

Kontaktujte přednostně mailem, telefonicky, osobně ve výše uvedených záležitostech. Na webových stránkách jsou veškeré informace, které si může rodinný příslušník nebo zájemce o informace stáhnout a prostudovat. Sociální pracovník nebo asistent sociálního pracovníka si s Vámi sjedná schůzku nebo zajistí sociální šetření ve vlastním sociálním prostředí (v místě bydliště).

Pokud klient zavolá během dne s žádostí o poskytování služeb nebo o informace a asistent sociálního pracovníka telefon nezvedá, je zřejmě zaneprázdněn, neboť je na sociálním šetření v rodině nebo sjednává služby s jiným klientem. V takovém případě vám zavolá, až to bude možné. Pokud se s paní Chytrou (asistentem sociálního pracovníka) nespojíte, můžete jí napsat email nebo kontaktovat paní Mgr. Zaworovou, která paní Chytrou v takovém případě zastoupí.

Paní Mgr. Zaworová se s rodinou nebo klientem spojí a vyřídí celou záležitost.

Vedoucí pečovatelské služby, paní Šulcovou, volejte v případě, že má klient již podepsanou smlouvu s CSOP Praha 15.

Nemáte-li smlouvu s CSOP Prahy 15 postupujte takto: První kontakt je pro Vás paní Gabriela Chytrá (priorita mailem, následně telefonem a po domluvě následuje osobní schůzka).

Dle zjištěných informací paní Chytrá zajistí sociální šetření v místě bydliště žadatele (v některých případech je potřeba i součinnost paní Šulcové – vedoucí terénní sociální péče).

Sociální šetření probíhá za účasti rodinných příslušníků, kdy se dojedná harmonogram

zabezpečení sociálních úkonů u klienta, dle jeho potřeb a možností terénní sociální služby.

Kontakty:

Telefonický kontakt: 724 379 218

Email: chytra@csop-praha15.cz


Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací pobytové služby

Semanská Alena

Chod sociálně-ošetřovatelské jednotky – Domova se zvláštním režimem a Odlehčovací pobytové služby, koordinace návštěv klientů DZR.

Vedoucí sestra zabezpečuje provoz Domova se zvláštním režimem a odlehčovacích pobytových lůžek. Jedná s klienty, kteří jsou umístěni v domově a s jejich rodinnými příslušníky. Kooperuje a zabezpečuje pečovatelské a ošetřovatelské služby klientům, dále návazné služby zdravotně sociální služby, s praktickými a odbornými lékaři. Spolupracuje se sociálním pracovníkem a s pracovníkem odborného sociálního poradenství v rámci zájmů a bio-psycho-sociálních potřeb klienta.

Vedoucí sestra nezajišťuje a v kompetenci nemá:

Zabezpečení a poradenství pro klienty v terénních sociálních službách, přijímání žádostí do pobytové sociální služby.

(Prosím neposkytujte v těchto případech telefonní kontakt na vedoucí sestru klientům a rodinným příslušníkům. V těchto případech poskytujte kontakt na paní Gabrielu Chytrou a paní Mgr. Zaworovou.

Pokud klienti mají uzavřenou smlouvu s Pečovatelskou službou a klient nebo rodina budou řešit navýšení PnP nebo změnu služeb, popřípadě pokud bude chtít klient nebo jeho rodina řešit umístění do pobytových služeb, taktéž poskytněte telefonní kontakt či emailovou adresu na paní Gabrielu Chytrou nebo na paní Mgr. Zaworovou, které se do 24h. v pracovních dnech s žadateli o informaci spojí.)

Telefonický kontakt: 274 870 065, 725 927 138

Emailová adresa: soj@csop-praha15.cz


Geronto-psycho-sociální poradce, mentor studentských praxí

Mgr. et Mgr. Bc. Neli Jatel Zaworová

Pracovní pozice: Geronto-psycho-sociální poradce, odpovědný sociální pracovník pro pobytové služby, zaměstnanecké psychohygieny, vedoucí aktivizace pobytových sociálních služeb, mentor studentských praxí.

Geronto-psycho-sociální poradce

Rozbor psychosociálního rozpoložení klienta, krizová intervence u klienta, psycho-rehabilitace, rozbor geronto-psychologických diagnóz, kognitivní testování, kognitivní tréninky, adaptace na přechod do zdravotně-sociální služby, základní informační rozcestník pro seniory, pomoc seniorům se zpracováním a vyhledáváním informací, pomoc s orientací v právech a službách seniorů,

rozbor involučních změn, zmírňováním dopadu mezigeneračního rozdílu, delegace na jiné specializace.

Za pomoci individuálního přístupu poradna poskytuje informace klientům pobytové služby, jejich blízkým a také ambulantním klientům. Zabývá se psychologickým poradenstvím, sociálním poradenstvím, kognitivními poruchami a specifickými etickými otázkami, které se váží nejen ke gerontologii, geriatrii ale také paliativní péči. Poradenství je zaměřené zejména na seniory, klienty domovů pro seniory, klienty domovů se zvláštním režimem, klienty sociálně ošetřovatelských jednotek, psycho-sociálně znevýhodněné osoby, osoby s kognitivními deficity a na jejich blízké.

Poradna neposkytuje právní a finanční poradenství.

Odpovědný sociální pracovník pro pobytové služby

Poskytování informací o pobytové službě, zpracování příjmu klienta do pobytové služby, adaptační proces, zajištění respektování práv a potřeb klienta, zprostředkování komunikace dle potřeb klienta (úřady, rodina atd.), sociální dokumentace, komunikace s kontaktními osobami klienta.

Sociální pracovník neeviduje návštěvy klienta ani zdravotní stav a užívané léky. Ohledně návštěv a zdravotního stavu klientů se informujte u vedoucí sestry Semanské.

Zaměstnanecké psychohygieny

Krizová intervence u jednotlivců i v kolektivu na pracovišti, síťování potřeb zaměstnanců, podpora a pomoc při zvládání krizových situací, zpracování konfliktů.

Vedoucí aktivizace pobytových sociálních služeb

Zajišťování individuální i skupinové aktivizace, u vytipovaných klientu tvorba individuálního

aktivizačního plánu za cílem nápravy deficitu nebo adaptace na daný deficit, vedení a školení odborných aktivizačních pracovníků.

Mentor studentských praxí

Sestavování plánu praxe, vedení studentů na praxích, tvorba portfolia a výstupů z praxe společně se studentem, evaluace praxí.

Dle domluvy se studentem, může student absolvovat sociální šetření, vést aktivizaci, vést zájmové kroužky pro seniory, účastnit se přímé péče, nahlížet do dokumentace, pozorovat chod organizace, trénovat své terapeutické schopnosti atd. Vše záleží na dohodě semnou, schopnostech a znalostech studenta, cílech studentovi praxe a potřebách naší instituce.

Konzultace poskytuji z oboru gerontologie, sociologie, psychologie, pedagogiky, filozofie a etiky.

Vzdělávám studenty z oborů terapeutických, pedagogických, psychologických a sociálních.

Studenti také mohou využít odborné konzultace při psaní závěrečný, absolventských, bakalářských a diplomových prací, dle mých časových možností. Pokud budou konzultace ve větším rozsahu než 60 minut, je žádoucí, aby student absolvoval praxi nebo dobrovolnickou činnost v našem zařízení.

Kontakty:

Telefonický kontakt: 770 111 462

Email: poradna@csop-praha15.cz


Ředitelka organizace

PhDr. Válková Monika

Chod CSOP Prahy 15, odborné sociální poradenství, garant pro odborné sociální poradenství, odpovědný sociální pracovník pro terénní služby.

Odborné sociální poradenství:

Pro občany MČ Praha 15 poskytujeme poradenství v těchto oblastech:

 • zvýšení kvality jejich života, a to především skrze informovanost klientů o jejich právech
 • zprostředkování navazujících služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
 • poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele, klienta poradny – osoby se zdravotním postižením,
 • poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby se zdravotním postižením,
 • poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství,
 • poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství,
 • poskytnutí informací a rad při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu,
 • poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace
 • a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením,
 • zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.,
 • odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.,
 • zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele,

Kontakt:

Mailová adresa: valkova@csop-praha15.cz

Kompetence:

Pokud budete mít potřebu řešit sociální situaci s odborným poradcem, můžete se na mě obrátit (viz výše uvedené okruhy poradenství). Na základě Vašeho mailu a žádosti Vám bude odpovězeno a bude Vám dán termín schůzky. Vaši situaci zvážím a buď sama Vás pozvu na schůzku nebo Vás odkážu na naše sociální pracovníky, kteří Vám poradí. Pokud položíte dotazy, které nejsou v naší kompetenci, zašlu Vám emailem kontakt (emailový či telefonický) na odpovědného pracovníka, který Vám může pomoci.


Zástupce ředitelky, vedoucí ekonomicko-provozně-technického úseku

Ing. Josef Šulc

+420 606 024 019


Vedoucí pečovatelské služby

Šulcová Renata

Vedoucí pečovatelské služby, koordinátor terénní sociální péče.

Zabezpečuje nasmlouvané sociální úkony klientům, koordinuje další návaznou sociálně-zdravotní péči a další fakultativní služby pro klienty a jejich rodiny, které neposkytujeme.

Poskytuje základní sociální poradenství. Odborné dotazy dále deleguje na kompetentní zaměstnance (Válková, Zaworová)

Kontakty:

Telefonický kontakt: 725 927 131
Email: pecovatelskasluzba@csop-praha15.cz


Vedoucí klubu seniorů Praha 15

Funtová Kristína

+420 725 927 132


Administrativní pracovnice, spisová služba

Svatošová Judita

+420 724 947 222

Alice Macháčková

+420 725 927 134

Lenka Kadeřábková

+420 770 109 556


Ekonom

Ing. Černý Pavel

+420 602 487 239


Účetní, mzdová účetní

Mgr. Markéta Kemzová

Ing. Valentová Michaela – hlavní účetní

+420 770 121 833


Provozní

Rakovanová Dana

+420 725 387 048