Odborné sociální poradenství

 Vážení klienti,

od 1. 9. 2015 je poskytováno odborné sociální poradenství jak v terénní službě, ale také v prostorách CSOP Parmská 390.  Kancelář sociální pracovnice se nachází v budově ředitelství, která je dostupná všem klientům a nabízí zároveň soukromí pro klienta při řešení jeho svízelné sociální situace. Dále je možné využít i prostory v DpS Janovská 486 v klubu dle domluvy se sociálním pracovníkem.

Informace pro zájemce

Cílem odborného sociálního poradenství v poradně Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, p. o. je napomáhat lidem (se zdravotním postižením a seniorům) žijících v Městské části Praha 15 a okolí při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku.  Poskytnutím informací a podporou se budeme snažit, aby lidé s postižením mohli vést život obdobný jako lidé v běžné společnosti.

Odborné sociální poradenství bude zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů u těchto cílových skupin, součástí poradenství bude sociální práce s klientem.

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • neformální pečovatelé

Cílovým skupinám bude poskytováno odborné sociální poradenství za účelem:

 • zvýšení kvality jejich života, a to především skrze informovanost klientů o jejich právech a možnostech,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zprostředkování navazujících služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  – pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

– Poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele – osoby se zdravotním postižením
– Poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby se zdravotním postižením
– Poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství
– Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství
– Poskytnutí informací a rad při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu
– Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením
– Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.
– Odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.
– Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele

V rámci služby nebudeme poskytovat právní poradenství, které nesouvisí s obtížnou sociální situací žadatele, finanční půjčky, ubytování nebo stravování.

Informace jsou poskytovány osobně při návštěvě klienta v poradně, v domácnosti klienta, telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím web stránek: www.csop-praha15.cz

Provozní doba

Klient se objedná předem buď telefonickou formou, nebo písemně na uvedeném kontaktu:

Klient si se sociální pracovnicí domluví termín schůzky (datum a hodinu).

Provozní doba: ambulantní forma
Pondělí – čtvrtek : od 13 h- 15 h

Provozní doba: terénní forma
Pondělí – pátek : od 10h -12 h

Okruh odborného sociálního poradenství:

Sociálně terapeutické činnosti
Poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele – osoby se zdravotním postižením
Poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby se zdravotním postižením
Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství
Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením
Odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.
Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele

Okruh odborného sociálního poradenství:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Zprostředkování navazujících služeb
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením
Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.

Okruh odborného sociálního poradenství:

Zvýšení kvality jejich života, a to především skrze informovanost klientů o jejich právech a možnostech
Poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství- dluhová problematika, sociální dávky, bydlení, rodina a mezilidské vztahy

Poradna

Geronto-psycho-sociální poradna

řeší a zabývá se psychologickým a sociálním poradenstvím a specifickými etickými otázkami, které se váží nejen ke gerontologii, geriatrii a paliativní péči. Poradenství je zaměřené zejména na seniory, klienty domovů se zvláštním režimem, klienty sociálně ošetřovatelských jednotek, sociálně znevýhodněné osoby a na jejich blízké. Za pomoci individuálního přístupu se zabývá adaptací a podporou klientů a jejich blízkých na danou situaci, aktivizací, rozborem diagnóz, rozborem involučních změn a zmírňováním dopadu mezigeneračního rozdílu.

Objednání:
Tel: 770 111 462
Email: poradna@csop-praha15.cz

Konzultační hodiny:
Úterý   : 10.00 – 15.00 hod.
Čtvrtek: 13.00 – 16.45 hod.
Po předchozí domluvě je možné si domluvit individuální termín konzultací.

Mgr. et Bc. Neli Zaworová
telefon: 770 111 462
email: poradna@csop-praha15.cz

Metodika přímého kontaktu s klientem

 1. vítání klienta
  (pozdrav, první kontakt, navázání vztahu, neverbální komunikace – stisk ruky, doteky, zajištění příjemného prostředí a atmosféry – teplo, pohodlí, nabídka občerstvení atd., další postřehy)
 2. aktivní naslouchání
  (udržování očního kontaktu, zrcadlení, projevy empatie, vyjádření porozumění, další postřehy)
 3. dotazy a návrhy řešení
  (doplňující otázky, shrnutí, reflexe rozhovoru, otevřené x uzavřené otázky, další postřehy)
 4. identifikace problému
  (společně identifikované problémy, jasná definice problémů, hlavní a dílčí problémy, cíle, další postřehy)
 5. zjišťování informací
  (práce s právními přepisy a odbornou literaturou, práce s metodikami zařízení, konzultace s týmem a spolupracujícími organizacemi, hledání více možností a variant řešení, další postřehy)
 6. vysvětlování a předávání informací
  (srozumitelná interpretace zjištěných informací, ujištění, že klient rozumí, použití schémat – nebo jiných např. vizuálních technik, další postřehy)
 7. možnosti řešení
  (nabídka více možností, hledání zdrojů v klientovi, společné hledání možností, pojmenování následků, důsledků, ujištění, že klient rozumí, další postřehy

Kapacita služby:

Průměrná kapacita služby odborného sociálního poradenství je 4 klienti/den.

Metodika elektronického podání informace: 

 1. vítání klienta
  (pozdrav, navázání  kontaktu mailem, případně telefonické konzultace , popř.  pozvání do poradny )
 2. aktivní naslouchání
  ( po telefonické konzultaci, zrcadlení, projevy empatie, vyjádření porozumění, další postřehy)
 3. dotazy a návrhy řešení
  (doplňující otázky, shrnutí, reflexe rozhovoru, otevřené x uzavřené otázky, další postřehy)
 4. identifikace problému
  (společně identifikované problémy, jasná definice problémů, hlavní a dílčí problémy, cíle, další postřehy)
 5. zjišťování informací
  (práce s právními přepisy a odbornou literaturou, práce s metodikami zařízení, konzultace s týmem a nadřízeným pracovníkem, hledání více možností a variant řešení, další postřehy)
 6. vysvětlování a předávání informací
  (srozumitelná interpretace zjištěných informací, ujištění, že klient rozumí)
 7. možnosti řešení
  (nabídka více možností, hledání zdrojů v klientovi, společné hledání možností, pojmenování následků, důsledků, ujištění, že klient rozumí, další postřehy


Průběh odborného sociálního poradenství 

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

Informace o příspěvkové organizaci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, p. o. jsou poskytovány prostřednictvím kontaktních telefonů a adres, letáků, webových stránek, prostřednictvím osobní návštěvy, na Městském úřadě a v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV a na dalších místech.

První kontakt

 • Vstupní pohovory se zájemci o službu vede sociální pracovník organizace.
 • Veškerá jednání se zájemci o služby jsou zapisována do složky s názvem Odborné sociální poradenství. Do této složky je oprávněna zapisovat pouze sociální pracovnice, popřípadě jí pověřená osoba.
 • První kontakt zájemce o službu je zpravidla telefonický nebo osobní, může dojít ke oslovení organizace mailem nebo korespondenčně.
 • První kontakt činí zpravidla zájemce o službu nebo pečující osoba.
 • Při prvním kontaktu je domluvena osobní schůzka se sociální pracovnicí organizace v její kanceláři, nebo přímo v domácnosti zájemce o službu.
 • Sociální pracovnice se dostaví na sjednanou osobní schůzku, představí sebe i organizaci, kterou zastupuje.
 • Dojde k seznámení se zájemcem o službu a navazování vzájemného vztahu v prostředí otevřenosti a důvěry, vždy je zachována intimita, diskrétnost a bezpečné prostředí.
 • Poskytovatel dbá na požadavky zájemce o službu, který z vlastní vůle vyjadřuje, kdo bude přítomen v osobním jednání o zabezpečení poradenství.
 • Cílem osobní schůzky je zjištění přání a potřeb zájemce o službu, a zda je možné je naplnit jeho očekávání. Sociální pracovnice organizace předává veškeré informace dle zaměření odborného sociálního poradenství, které umožňuje pochopit klientovi obsah a naplnění poradenství.
 • Zájemce je seznámen zejména s posláním, cíli a zásadami poskytování služby, vnitřními podmínkami poskytované služby, vedením dokumentace, plánováním služby, možností podávat stížnost a obsahu poskytované služby.
 • Pokud jsou potřeby a přání zájemce možné zajistit službami Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, p. o. probíhá ještě před podpisem Smlouvy o poskytování služeb sociální šetření. Pokud jsou potřeby a přání zájemce o poradenství dle oblastí a zaměření, sociální pracovník si vyžádá souhlas o osobní data klienta.
 • Zájemci o službu a pečující osobě jsou předány dostupné informace a dokumenty k podrobnému prostudování dle zaměření odborného sociálního poradenství ( viz metodika) Pokud je zájemce (nebo pečující osoba) schopen číst text na počítači (umí pracovat na PC, má přístup na internet a orientuje se v něm), je jim sdělena adresa webových stránek poskytovatele, na které veškeré informace najde.
 • V případě zájemce o službu u osob zbavených právních úkonů je jednáno vždy samostatně, rozhovor a prověření sociální situace je vždy přizpůsobeno mentální úrovně potencionálního uživatele. S opatrovníkem se dále pokračuje v jednání.
 • Pokud není situace naléhavá z hlediska časového zavedení služby, nechá časové rozmezí potencionálnímu uživateli, aby si mohl vše řádně nastudovat a rozmyslet.
 • Pokud zájemce nespadá do cílové skupiny služby nebo je kapacita služby naplněna, jsou mu předány odkazy na jiné organizace v regionu, které požadovanou službu zajistí.
 • Rozhodne-li se zájemce pro vyřazení z pořadníku zájemců, je povinen o tom neprodleně informovat ředitelku organizace nebo jí pověřenou osobu.
 • Sociální pracovnice organizace kontaktuje zájemce v případě uvolnění místa v kapacitě služby.
 • Pokud si zájemce žádá písemné vyrozumění, je mu poskytnuto.

Informace zjišťované od zájemce

Poskytovatel pracuje pouze s informacemi, které jsou nutné pro výkon sociální služby.

Zpracování informací o uživatele odpovídá Zákonu 101/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů.

Zájemce je seznámen poskytovatelem, že během výkonu služby budou o něm zpracovávány nezbytné informace, které jsou potřebné k bezpečnému výkonu služby. Uživatel svým podpisem dá souhlas písemným prohlášením.

Uživatel má právo nahlížet do své dokumentace.

Složka Jednání se zájemcem o službu

 • Složka je uchovávána v kanceláři ředitelky v uzamčené skřínce.
 • Složka je uchovávána 5 let a poté je skartována.

Přijetí žadatele

 • přijetí žadatele do služby rozhoduje na základě předložených informací sociální pracovnice organizace. Důvody nepřijetí jsou uvedeny v §91 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb. a v části 4 – Odmítnutí zájemce.
 • V případě naplněné kapacity služby je zájemce o službu zařazen do Pořadníku zájemců. Přednost v přijetí mají osaměle žijící občané a občané v závažné sociální situaci. Naléhavost závažnosti sociální situace žadatele posuzuje sociální pracovnice Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, p. o.
 • Vstup do služby je možný po podpisu smlouvy O poskytování sociální služby, uživateli je po podpisu Smlouvy založen Spis uživatele.
 • Realizace služby vychází z potřeb uživatele a možnost sociální služby.
 • Jednající pracovník zjistí u uživatele, jaké jsou jeho představy o naplnění služby, cíle a naplnění jeho cílů. Dále seznámí uživatele s variantami naplnění jeho cílů (způsob výkonu služby).
 • Jednající pracovník dojedná četnost a průběh služby, vše mu řádně, srozumitelně vysvětlí. Při jednání klade doplňující otázky uživateli a zjišťuje zpětnou vazbou, zda uživatel rozuměl poskytnutým informacím. Jednající dává časový prostor uživateli, aby se mohl vyjádřit k nabídce služeb, které budou směřovat k naplnění jeho cílů a potřeb.

Realizace plánu

 • Poskytovatel pravidelně vyhodnocuje vlastní poskytování služby vzhledem k naplňování osobního cíle uživatele a plánu služby.
 • Poskytovatel reviduje naplňování reálných stanovených cílů s klientem a popřípadě mění společně s klientem jeho osobní cíle a plán během poskytování služby.
 • Poskytovatel pravidelně hodnotí společně s uživatelem kvalitu poskytovaných služeb evaluačním dotazníkem.

Ukončení spolupráce s uživatelem

 • Klient nepovažuje další spolupráci na řešení svého problému za svou prioritu, může ukončit smlouvu kdykoliv a to bez udání důvodů.
 • Ukončení spolupráce dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem při naplnění cílů a klient již nepotřebuje služby.
 • Pokud klient díky zhoršení zdravotní stavu je umístěn do pobytových sociálních služeb nebo v případě úmrtí.

Odmítnutí zájemce o službu

Odmítnutí zájemce je možné pouze z následujících důvodů:

 • zájemce spadá do skupiny osob, kterým nemůže být služba poskytnuta,
 • naplnění kapacity služby (viz. zařazení do pořadníku zájemců),
 • zájemce žádá jinou službu (pro jinou cílovou skupinu apod.).

Pokud je zřejmé, že zájemce žádá služby, které mu organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, p. o. nemůže nabídnout, jsou zájemci nabídnuty kontakty na jiné organizace, občanská sdružení atd. Pokud si zájemce o službu vyžádá písemné zdůvodnění odmítnutí k přijetí do služby, sociální pracovnice organizace je povinna mu jej poskytnout.

Pokud je zájemce o službu odmítnut z důvodu naplnění kapacity služby, je zapsán do Pořadníků zájemců. Zápis obsahuje datum prvního kontaktu, datum osobního setkání, požadované úkony v rámci služby a důvod odmítnutí zájemce. Zájemce je kontaktován ředitelkou v momentě uvolnění kapacity služby. Zájemce má možnost zrušit v průběhu čekání na uvolnění kapacity svůj požadavek o poskytování služby.

Zásady poskytování odborného sociálního poradenství

Zásadou naší práce je respekt ke klientovi:

 • Respektujeme osobnost – protože každý jsme jedinečný
 • Respektujeme svobodnou vůli – protože každý si chce o sobě rozhodovat sám
 • Respektujeme důstojnost – protože ta dělá člověka člověkem
 • Respektujeme soukromí – protože víme, že „mlčeti zlato“
 • Respektujeme možnosti klienta – protože každý máme své možnosti, které chceme nebo můžeme využít
 • Respektujeme přání klienta – protože pro nikoho není přání tak silné, jako pro toho, kdo si ho přeje
 • Respektujeme změnu cíle klienta – protože život je změna

 

Aktivizační činnosti na DZR a OL

Kontakt

Mgr. et Bc. et Bc. Neli Zaworová

geronto-psycho-sociální poradna, aktivizační pracovník pobytových sociálních služeb

770 111 462 poradna@csop-praha15.cz

PhDr. Válková Monika

odborné sociální poradenství

271 960 984 valkova@csop-praha15.cz

PhDr. Veronika Funtová

odborné sociální poradenství

724 379 218 socialnipracovnice@csop-praha15.cz

Máte dotaz? Napište nám

Nenašli jste hledanou informaci nebo kontakt či službu? Chcete se zeptat na činnost organizace? Napište nám vyplněním níže uvedeného formuláře.