Odborné sociální poradenství

Cílem odborného sociálního poradenství v poradně Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, p. o. je napomáhat lidem (se zdravotním postižením a seniorům) žijících v Městské části Praha 15 a okolí při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku. 

Poskytnutím informací a podporou se budeme snažit, aby lidé s postižením mohli vést život obdobný jako lidé v běžné společnosti.

Odborné sociální poradenství bude zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů u těchto cílových skupin, součástí poradenství bude sociální práce s klientem.

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • neformální pečovatelé

Cílovým skupinám bude poskytováno odborné sociální poradenství za účelem:

 • zvýšení kvality jejich života, a to především skrze informovanost klientů o jejich právech a možnostech,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zprostředkování navazujících služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  – pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
 • Poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele – osoby se zdravotním postižením
 • Poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby se zdravotním postižením
 • Poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství
 • Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství
 • Poskytnutí informací a rad při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu
 • Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením
 • Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.
 • Odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.
 • Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele

Provozní doba

Klient se objedná předem buď telefonickou formou, nebo písemně na uvedeném kontaktu: Klient si se sociální pracovnicí domluví termín schůzky (datum a hodinu).

Provozní doba: ambulantní forma
Pondělí – čtvrtek : od 13 h- 15 h

Provozní doba: terénní forma
Pondělí – pátek : od 10h -12 h


Geronto-psycho-sociální poradna

řeší a zabývá se psychologickým a sociálním poradenstvím a specifickými etickými otázkami, které se váží nejen ke gerontologii, geriatrii a paliativní péči. Poradenství je zaměřené zejména na seniory, klienty domovů se zvláštním režimem, klienty sociálně ošetřovatelských jednotek, sociálně znevýhodněné osoby a na jejich blízké. Za pomoci individuálního přístupu se zabývá adaptací a podporou klientů a jejich blízkých na danou situaci, aktivizací, rozborem diagnóz, rozborem involučních změn a zmírňováním dopadu mezigeneračního rozdílu.

Objednání:
Mgr. et Mgr. Bc. Neli Jatel Zaworová
Tel: 770 111 462
Email: poradna@csop-praha15.cz

Konzultační hodiny:
Úterý   : 10.00 – 15.00 hod.
Čtvrtek: 13.00 – 16.45 hod.
Po předchozí domluvě je možné si domluvit individuální termín konzultací.