Odborné sociální poradenství

 Vážení klienti,

od 1. 9. 2015 je poskytováno odborné sociální poradenství jak v terénní službě, ale také v prostorách CSOP Parmská 390.  Kancelář sociální pracovnice se nachází v budově ředitelství, která je dostupná všem klientům a nabízí zároveň soukromí pro klienta při řešení jeho svízelné sociální situace. Dále je možné využít i prostory v DpS Janovská 486 v klubu dle domluvy se sociálním pracovníkem.

Informace pro zájemce

Cílem odborného sociálního poradenství v poradně Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, p. o. je napomáhat lidem (se zdravotním postižením a seniorům) žijících v Městské části Praha 15 a okolí při řešení jejich nepříznivé sociální situace nebo osamělosti (společenské izolace), ve které se ocitli hlavně v důsledku svého zdravotního postižení nebo vyššího věku.  Poskytnutím informací a podporou se budeme snažit, aby lidé s postižením mohli vést život obdobný jako lidé v běžné společnosti.

Odborné sociální poradenství bude zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů u těchto cílových skupin, součástí poradenství bude sociální práce s klientem.

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • neformální pečovatelé

Cílovým skupinám bude poskytováno odborné sociální poradenství za účelem:

 • zvýšení kvality jejich života, a to především skrze informovanost klientů o jejich právech a možnostech,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • zprostředkování navazujících služeb,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  – pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

– Poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele – osoby se zdravotním postižením
– Poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby se zdravotním postižením
– Poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství
– Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství
– Poskytnutí informací a rad při získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, jejich zapůjčování, zácviku a servisu
– Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením
– Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.
– Odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.
– Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele

V rámci služby nebudeme poskytovat právní poradenství, které nesouvisí s obtížnou sociální situací žadatele, finanční půjčky, ubytování nebo stravování.

Informace jsou poskytovány osobně při návštěvě klienta v poradně, v domácnosti klienta, telefonicky nebo elektronicky prostřednictvím web stránek: www.csop-praha15.cz

Provozní doba

Klient se objedná předem buď telefonickou formou, nebo písemně na uvedeném kontaktu:

Klient si se sociální pracovnicí domluví termín schůzky (datum a hodinu).

Provozní doba: ambulantní forma
Pondělí – čtvrtek : od 13 h- 15 h

Provozní doba: terénní forma
Pondělí – pátek : od 10h -12 h

Okruh odborného sociálního poradenství:

Sociálně terapeutické činnosti
Poskytnutí informace, rady nebo podpory směřující k řešení nepříznivé sociální situace žadatele – osoby se zdravotním postižením
Poskytnutí informace, rady nebo podpory členům rodiny osoby se zdravotním postižením
Poskytnutí terénního odborného sociálního poradenství
Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením
Odkazování uživatelů na další návazné služby, odborná pracoviště ad.
Zprostředkování kontaktů a jednání s úřady, institucemi, odbornými pracovišti, odborníky podle potřeb a přání uživatele

Okruh odborného sociálního poradenství:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Zprostředkování navazujících služeb
Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
Poskytnutí informací a rad v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění, sociální rehabilitace a dalších oblastí souvisejících s problémy osob se zdravotním postižením
Zhotovování různých písemností, pomoc při vyplňování žádostí, formulářů ad.

Okruh odborného sociálního poradenství:

Zvýšení kvality jejich života, a to především skrze informovanost klientů o jejich právech a možnostech
Poskytnutí sociálního a sociálně právního poradenství- dluhová problematika, sociální dávky, bydlení, rodina a mezilidské vztahy

Poradna

Geronto-psycho-sociální poradna

řeší a zabývá se psychologickým a sociálním poradenstvím a specifickými etickými otázkami, které se váží nejen ke gerontologii, geriatrii a paliativní péči. Poradenství je zaměřené zejména na seniory, klienty domovů se zvláštním režimem, klienty sociálně ošetřovatelských jednotek, sociálně znevýhodněné osoby a na jejich blízké. Za pomoci individuálního přístupu se zabývá adaptací a podporou klientů a jejich blízkých na danou situaci, aktivizací, rozborem diagnóz, rozborem involučních změn a zmírňováním dopadu mezigeneračního rozdílu.

Objednání:
Tel: 770 111 462
Email: poradna@csop-praha15.cz

Konzultační hodiny:
Úterý   : 10.00 – 15.00 hod.
Čtvrtek: 13.00 – 16.45 hod.
Po předchozí domluvě je možné si domluvit individuální termín konzultací.

Mgr. et Bc. Neli Zaworová
telefon: 770 111 462
email: poradna@csop-praha15.cz

Metodika přímého kontaktu s klientem

 1. vítání klienta
  (pozdrav, první kontakt, navázání vztahu, neverbální komunikace – stisk ruky, doteky, zajištění příjemného prostředí a atmosféry – teplo, pohodlí, nabídka občerstvení atd., další postřehy)
 2. aktivní naslouchání
  (udržování očního kontaktu, zrcadlení, projevy empatie, vyjádření porozumění, další postřehy)
 3. dotazy a návrhy řešení
  (doplňující otázky, shrnutí, reflexe rozhovoru, otevřené x uzavřené otázky, další postřehy)
 4. identifikace problému
  (společně identifikované problémy, jasná definice problémů, hlavní a dílčí problémy, cíle, další postřehy)
 5. zjišťování informací
  (práce s právními přepisy a odbornou literaturou, práce s metodikami zařízení, konzultace s týmem a spolupracujícími organizacemi, hledání více možností a variant řešení, další postřehy)
 6. vysvětlování a předávání informací
  (srozumitelná interpretace zjištěných informací, ujištění, že klient rozumí, použití schémat – nebo jiných např. vizuálních technik, další postřehy)
 7. možnosti řešení
  (nabídka více možností, hledání zdrojů v klientovi, společné hledání možností, pojmenování následků, důsledků, ujištění, že klient rozumí, další postřehy

Kapacita služby:

Průměrná kapacita služby odborného sociálního poradenství je 4 klienti/den.

Metodika elektronického podání informace: 

 1. vítání klienta
  (pozdrav, navázání  kontaktu mailem, případně telefonické konzultace , popř.  pozvání do poradny )
 2. aktivní naslouchání
  ( po telefonické konzultaci, zrcadlení, projevy empatie, vyjádření porozumění, další postřehy)
 3. dotazy a návrhy řešení
  (doplňující otázky, shrnutí, reflexe rozhovoru, otevřené x uzavřené otázky, další postřehy)
 4. identifikace problému
  (společně identifikované problémy, jasná definice problémů, hlavní a dílčí problémy, cíle, další postřehy)
 5. zjišťování informací
  (práce s právními přepisy a odbornou literaturou, práce s metodikami zařízení, konzultace s týmem a nadřízeným pracovníkem, hledání více možností a variant řešení, další postřehy)
 6. vysvětlování a předávání informací
  (srozumitelná interpretace zjištěných informací, ujištění, že klient rozumí)
 7. možnosti řešení
  (nabídka více možností, hledání zdrojů v klientovi, společné hledání možností, pojmenování následků, důsledků, ujištění, že klient rozumí, další postřehy


Průběh odborného sociálního poradenství 

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU

Informace o příspěvkové organizaci Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, p. o. jsou poskytovány prostřednictvím kontaktních telefonů a adres, letáků, webových stránek, prostřednictvím osobní návštěvy, na Městském úřadě a v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV a na dalších místech.

První kontakt

 • Vstupní pohovory se zájemci o službu vede sociální pracovník organizace.
 • Veškerá jednání se zájemci o služby jsou zapisována do složky s názvem Odborné sociální poradenství. Do této složky je oprávněna zapisovat pouze sociální pracovnice, popřípadě jí pověřená osoba.
 • První kontakt zájemce o službu je zpravidla telefonický nebo osobní, může dojít ke oslovení organizace mailem nebo korespondenčně.
 • První kontakt činí zpravidla zájemce o službu nebo pečující osoba.
 • Při prvním kontaktu je domluvena osobní schůzka se sociální pracovnicí organizace v její kanceláři, nebo přímo v domácnosti zájemce o službu.
 • Sociální pracovnice se dostaví na sjednanou osobní schůzku, představí sebe i organizaci, kterou zastupuje.
 • Dojde k seznámení se zájemcem o službu a navazování vzájemného vztahu v prostředí otevřenosti a důvěry, vždy je zachována intimita, diskrétnost a bezpečné prostředí.
 • Poskytovatel dbá na požadavky zájemce o službu, který z vlastní vůle vyjadřuje, kdo bude přítomen v osobním jednání o zabezpečení poradenství.
 • Cílem osobní schůzky je zjištění přání a potřeb zájemce o službu, a zda je možné je naplnit jeho očekávání. Sociální pracovnice organizace předává veškeré informace dle zaměření odborného sociálního poradenství, které umožňuje pochopit klientovi obsah a naplnění poradenství.
 • Zájemce je seznámen zejména s posláním, cíli a zásadami poskytování služby, vnitřními podmínkami poskytované služby, vedením dokumentace, plánováním služby, možností podávat stížnost a obsahu poskytované služby.
 • Pokud jsou potřeby a přání zájemce možné zajistit službami Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, p. o. probíhá ještě před podpisem Smlouvy o poskytování služeb sociální šetření. Pokud jsou potřeby a přání zájemce o poradenství dle oblastí a zaměření, sociální pracovník si vyžádá souhlas o osobní data klienta.
 • Zájemci o službu a pečující osobě jsou předány dostupné informace a dokumenty k podrobnému prostudování dle zaměření odborného sociálního poradenství ( viz metodika) Pokud je zájemce (nebo pečující osoba) schopen číst text na počítači (umí pracovat na PC, má přístup na internet a orientuje se v něm), je jim sdělena adresa webových stránek poskytovatele, na které veškeré informace najde.
 • V případě zájemce o službu u osob zbavených právních úkonů je jednáno vždy samostatně, rozhovor a prověření sociální situace je vždy přizpůsobeno mentální úrovně potencionálního uživatele. S opatrovníkem se dále pokračuje v jednání.
 • Pokud není situace naléhavá z hlediska časového zavedení služby, nechá časové rozmezí potencionálnímu uživateli, aby si mohl vše řádně nastudovat a rozmyslet.
 • Pokud zájemce nespadá do cílové skupiny služby nebo je kapacita služby naplněna, jsou mu předány odkazy na jiné organizace v regionu, které požadovanou službu zajistí.
 • Rozhodne-li se zájemce pro vyřazení z pořadníku zájemců, je povinen o tom neprodleně informovat ředitelku organizace nebo jí pověřenou osobu.
 • Sociální pracovnice organizace kontaktuje zájemce v případě uvolnění místa v kapacitě služby.
 • Pokud si zájemce žádá písemné vyrozumění, je mu poskytnuto.

Informace zjišťované od zájemce

Poskytovatel pracuje pouze s informacemi, které jsou nutné pro výkon sociální služby.

Zpracování informací o uživatele odpovídá Zákonu 101/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů.

Zájemce je seznámen poskytovatelem, že během výkonu služby budou o něm zpracovávány nezbytné informace, které jsou potřebné k bezpečnému výkonu služby. Uživatel svým podpisem dá souhlas písemným prohlášením.

Uživatel má právo nahlížet do své dokumentace.

Složka Jednání se zájemcem o službu

 • Složka je uchovávána v kanceláři ředitelky v uzamčené skřínce.
 • Složka je uchovávána 5 let a poté je skartována.

Přijetí žadatele

 • přijetí žadatele do služby rozhoduje na základě předložených informací sociální pracovnice organizace. Důvody nepřijetí jsou uvedeny v §91 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb. a v části 4 – Odmítnutí zájemce.
 • V případě naplněné kapacity služby je zájemce o službu zařazen do Pořadníku zájemců. Přednost v přijetí mají osaměle žijící občané a občané v závažné sociální situaci. Naléhavost závažnosti sociální situace žadatele posuzuje sociální pracovnice Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, p. o.
 • Vstup do služby je možný po podpisu smlouvy O poskytování sociální služby, uživateli je po podpisu Smlouvy založen Spis uživatele.
 • Realizace služby vychází z potřeb uživatele a možnost sociální služby.
 • Jednající pracovník zjistí u uživatele, jaké jsou jeho představy o naplnění služby, cíle a naplnění jeho cílů. Dále seznámí uživatele s variantami naplnění jeho cílů (způsob výkonu služby).
 • Jednající pracovník dojedná četnost a průběh služby, vše mu řádně, srozumitelně vysvětlí. Při jednání klade doplňující otázky uživateli a zjišťuje zpětnou vazbou, zda uživatel rozuměl poskytnutým informacím. Jednající dává časový prostor uživateli, aby se mohl vyjádřit k nabídce služeb, které budou směřovat k naplnění jeho cílů a potřeb.

Realizace plánu

 • Poskytovatel pravidelně vyhodnocuje vlastní poskytování služby vzhledem k naplňování osobního cíle uživatele a plánu služby.
 • Poskytovatel reviduje naplňování reálných stanovených cílů s klientem a popřípadě mění společně s klientem jeho osobní cíle a plán během poskytování služby.
 • Poskytovatel pravidelně hodnotí společně s uživatelem kvalitu poskytovaných služeb evaluačním dotazníkem.

Ukončení spolupráce s uživatelem

 • Klient nepovažuje další spolupráci na řešení svého problému za svou prioritu, může ukončit smlouvu kdykoliv a to bez udání důvodů.
 • Ukončení spolupráce dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem při naplnění cílů a klient již nepotřebuje služby.
 • Pokud klient díky zhoršení zdravotní stavu je umístěn do pobytových sociálních služeb nebo v případě úmrtí.

Odmítnutí zájemce o službu

Odmítnutí zájemce je možné pouze z následujících důvodů:

 • zájemce spadá do skupiny osob, kterým nemůže být služba poskytnuta,
 • naplnění kapacity služby (viz. zařazení do pořadníku zájemců),
 • zájemce žádá jinou službu (pro jinou cílovou skupinu apod.).

Pokud je zřejmé, že zájemce žádá služby, které mu organizace Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, p. o. nemůže nabídnout, jsou zájemci nabídnuty kontakty na jiné organizace, občanská sdružení atd. Pokud si zájemce o službu vyžádá písemné zdůvodnění odmítnutí k přijetí do služby, sociální pracovnice organizace je povinna mu jej poskytnout.

Pokud je zájemce o službu odmítnut z důvodu naplnění kapacity služby, je zapsán do Pořadníků zájemců. Zápis obsahuje datum prvního kontaktu, datum osobního setkání, požadované úkony v rámci služby a důvod odmítnutí zájemce. Zájemce je kontaktován ředitelkou v momentě uvolnění kapacity služby. Zájemce má možnost zrušit v průběhu čekání na uvolnění kapacity svůj požadavek o poskytování služby.

Zásady poskytování odborného sociálního poradenství

Zásadou naší práce je respekt ke klientovi:

 • Respektujeme osobnost – protože každý jsme jedinečný
 • Respektujeme svobodnou vůli – protože každý si chce o sobě rozhodovat sám
 • Respektujeme důstojnost – protože ta dělá člověka člověkem
 • Respektujeme soukromí – protože víme, že „mlčeti zlato“
 • Respektujeme možnosti klienta – protože každý máme své možnosti, které chceme nebo můžeme využít
 • Respektujeme přání klienta – protože pro nikoho není přání tak silné, jako pro toho, kdo si ho přeje
 • Respektujeme změnu cíle klienta – protože život je změna

 

Aktivizační činnosti na DZR a OL

Kontakt

Mgr. et Bc. et Bc. Neli Zaworová

geronto-psycho-sociální poradna, aktivizační pracovník pobytových sociálních služeb

770 111 462 poradna@csop-praha15.cz

PhDr. Válková Monika

odborné sociální poradenství

271 960 984 valkova@csop-praha15.cz

Dokumenty ke stažení

Stížnost na kvalitu služeb

Stáhnout

Máte dotaz? Napište nám

Nenašli jste hledanou informaci nebo kontakt či službu? Chcete se zeptat na činnost organizace? Napište nám vyplněním níže uvedeného formuláře.