Realizace projektu Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře

Realizace projektu Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře

Spolufinancováno Evropskou unií.

Realizace projektu Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře
Registrační číslo projektu CZ.03.02.02/00/22_027/0001229

Název projektu Modernizace sociální práce na Praze 15
Žadatel: Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15
Maximální celkové způsobilé výdaje projektu v Kč 5 298 750,00
Začátek realizace: 9/2023
Ukončení realizace: 8/2026

Anotace projektu: 

Projekt příspěvkové organizace Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15 (dále CSOP) si klade za cíl uplatňovat v praxi moderní sociální práci ve spolupráci s Katedrou psychosociálních věd a etiky HTF UK Praha a MČ Praha 15 odborem sociálních věcí.  

Hlavním cílem je vytvoření spolupráce a modelu Multidisciplinárního týmu (dále jen MDT), realizace Case managementu (dále jen CM), který bude jedním z nástrojů pro koordinaci hodnocení kvality služeb (systémový case management), dále způsob organizace služby (case management tým) a v neposlední řadě jako konkrétní postupy pro práci s lidmi, kteří potřebují podporu v mnoha životních oblastech (case management jako metoda práce s jednotlivcem). Původně byl vyvinut pro cílovou skupinu osob s těžkým duševním onemocněním, ale může být stejně dobře využíván i pro jiné cílové skupiny, jako lidé dlouhodobě nemocní a jiné cílové skupiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Osoba case manažera (vedoucí MDT) zajišťuje pomoc klientům, kteří se ocitli ve svízelné sociální situaci. Nový model sociální práce vyžaduje zapojení více odborníků, a tím napomáhá ke zlepšení kvality jejich života, a to prostřednictvím konkrétních opatření jako je zvýšení dostupnosti služeb charakteru dlouhodobé péče. Zapojené spolupracující organizace musí být nedílnou součástí MDT, Katedra zajišťuje výuku budoucích sociálních pracovníků v teoretické rovině a vyvíjí moderní přístupy v sociální práci, tedy se bude jednat o propojování teorie a praxe. Dále jde o metodické vedení katedry a vytváření společných standardizovaných postupů práce sociálního pracovníka a dalších aktérů MDT u klientů s potřebou dlouhodobé péče (dále jen LTC). V rámci katedry by mohl vzniknout vzdělávací program pro jednotlivé aktéry MDT. Odbor sociálních věcí velmi úzce spolupracuje s CSOP Praha 15 -pečovatelská služba a s odborným sociálním poradenstvím v rámci poskytování LTC klientům této MČ.